BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

[01] Kính gửi:
[02] Nhà đầu tư:
Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

A, Các nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số…. ngày…. :

[11] 1. Tên dự án đầu tư:
[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16] 5. Thời hạn hoạt động:
[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
  1. Các nội dung đề nghị điều chỉnh :
  2. Điều chỉnh Điều….: ……(ghi rõ nội dung điều chỉnh)
  3. Điều chỉnh Điều….: ……(ghi rõ nội dung điều chỉnh)

………………

Nhà đầu tư cam kết:

  1. a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
  2. b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

            Hà Nội., ngày …… tháng …… năm …….

 

[19]                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ
[20] Hồ sơ kèm theo:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now