GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
Số:
Chứng nhận lần đầu : ngày …….. tháng …….. năm …..
Chứng nhận thay đổi lần thứ: ngày …….. tháng …….. năm …..
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ…
Căn cứ bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do…. nộp ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày…. (nếu có)
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chứng nhận :
Đại diện bởi :

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

Điều 1: Các điều khoản sau đây của Giấy chứng nhận đầu tư/hoặc và Giấy chứng nhận  đầu tư điều chỉnh (số, ngày, nơi cấp) được điều chỉnh như sau:

Điều …..

Điều …..

Điều …..

Điều 2: Mọi điều khoản khác của Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày, nơi cấp) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 3: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được lập thành (viết bằng số và chữ) bản gốc; nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

-Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT,XD,TC,CT…; Ngân hàng NN VN…;

– Các Sở: KH&ĐT(05), TN&MT, TC, XD, QHKT; Cục thuế TPHN…;

– UBND quận, huyện .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH / KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now